Odliczenie podatkowe darowizny dokonanej na walkę z koronawirusem

By | Aktualności prawne

Podatnik, który podaruje określonym podmiotom medycznym środki służące do walki ze skutkami koronawirusa, odliczy nawet 200 % wartości udzielonej pomocy. Warunkiem jest, aby zostały one przekazane do 30 kwietnia 2020 r.

Tarcza antykryzysowa przewiduje specjalne zasady dotyczące możliwości uwzględniania w rozliczeniu podatku dochodowego darowizn przekazywanych na cele walki z pandemią koronawirusa.

Podatnicy mogą odliczać od podstawy opodatkowania, w celu obliczenia podatku lub zaliczki na podatek, nieodliczone darowizny przekazane w terminie od 1 stycznia do 30 września w 2020 r. na przeciwdziałanie skutkom koronawirusa.

Warunki skorzystania z preferencji:

1. Darowizna musi być celowa – przekazana na przeciwdziałanie koronawirusowi, tj. na wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków (w tym skutków społeczno-gospodarczych). Należy o tym pamiętać decydując o tym, co chcemy przekazać – rzeczy czy pieniądze.

2. Darowizna musi być przekazana na rzecz konkretnego podmiotu, tj.:
– podmiotu wykonującego działalność leczniczą, wpisanego do specjalnego wykazu prowadzonego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą, albo;
– Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych, albo
– Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Należy pamiętać, że nie każdy szpital czy stacja pogotowia ratunkowego może przyjąć darowiznę w przedmiotowym trybie, ze wszystkimi tego preferencyjnymi konsekwencjami dla darczyńcy. Preferencja podatkowa jest bowiem możliwa do zastosowania tylko w odniesieniu do darowizn na rzecz podmiotów ujętych w wykazie. Aby sprawdzić czy dany podmiot znajduje się w wykazie należy sprawdzić strony internetowe regionalnych oddziałów NFZ.

3. Darowizna przekazywana musi być rzeczywiście „przekazana”, a jej wysokość powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny niepieniężnej – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

4. Darowizna nie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

Jeżeli opisane wyżej warunki zostaną spełnione, to darczyńca może odliczyć:
– 200 % wartości darowizny przekazanej do 30 kwietnia 2020 r.
– 150 % wartości darowizny przekazanej w maju 2020 r.
– 100 % wartości darowizny przekazanej między 1 czerwca a 30 września 2020 r.

Zachęcamy do wsparcia „medyków” w walce z koronawirusem. Dobro powraca. Do końca kwietnia nawet dwukrotnie 🙂

Pozdrawiam
Michał Gruchacz
radca prawny

STRATEGIA BIZNESOWA NA CZAS KRYZYSU W FIRMIE – UJĘCIE PRAWNE … czyli „jak ugryźć kryzys” – E BOOK

By | Aktualności prawne

Dzisiaj w ręce Naszych Czytelników przekazujemy kolejny e -book dedykowany przedsiębiorcom pt. STRATEGIA BIZNESOWA NA CZAS KRYZYSU W FIRMIE – UJĘCIE PRAWNE … czyli „jak ugryźć kryzys”.

Strategia biznesowa na czas kryzysu w firmie – e-book

PS. Pod koniec e-booka mamy dla Ciebie propozycję – koniecznie sprawdź jaką 🙂

 

 

KORONAWIRUS – Q&A – PROBLEMY Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (E-BOOK)

By | Aktualności prawne

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym e-bookiem pt. „KORONAWIRUS – Q&A – PROBLEMY Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”.

Poradnik dotyczący problemów z biznesem podczas pandemii

Jest on kierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, których dotykają problemy z prowadzeniem działalności gospodarczej w dobie koronawirusa i odpowiada na pytania, które coraz częściej pojawiają się w głowie przedsiębiorców.

Wystarczy kliknąć w ten link:

Koronawirus – ebook

Pozdrawiamy

Zespół Kancelarii

Radcy Prawnego Michała Gruchacza

KORONAWIRUS – Q&A – Praca zdalna

By | Aktualności prawne

PRACA ZDALNA 

1. Czym jest i kiedy jest możliwa praca zdalna?

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwana dalej ustawa COVID-19) przewiduje, że pracodawca może, w celu przeciwdziałania COVID-19, polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy zdalnej (art. 3 ustawy COVID -19).

Pracę zdalną ustawa COVID -19 definiuje jako wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania.

Ustawodawca daje zatem pracodawcy możliwość jednostronnego skierowania pracownika (w trybie polecenia służbowego) do wykonywania pracy poza zakładem pracy. Nie jest wymagana do tego zgoda pracownika.

Nowe przepisy ustawy COVID-19 pozwalają uniknąć konieczności zmiany umowy o pracę z uwagi na zmianę miejsca wykonywania pracy.

W każdej chwili pracodawca może takie polecenie „cofnąć” wzywając pracownika do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu pracy wskazanym w umowie o pracę.

Ustawa COVID -19 nie przewiduje, że muszą być spełnione jakieś szczególne przesłanki do wdrożenia pracy zdalnej. Istotne jest to, by takie polecenie było wydane w celu przeciwdziałania COVID-19. Pracodawca nie może zatem skierować pracownika do wykonywania pracy zdalnej, by osiągnąć inny cel, np. odizolowanie od innych pracownika, który złożył wypowiedzenie.

2. Komu można wydać polecenie pracy zdalnej ?

Polecenie pracy zdalnej pracodawca może wydać wobec pracownika zdolnego do pracy, a zatem takiego, który jest zdrowy. Można je również wydać wobec pracownika, który prosi o pracę zdalną, ponieważ gorzej się czuje, ale nie ma objawów zarażenia COVID-19. Najbezpieczniej byłoby ustalić transparentne reguły komu takie polecenie będzie wydawane, mając na uwadze bieżącą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

O tym, czy istnieje potrzeba wprowadzenia pracy zdalnej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w danym zakładzie pracy decyduje pracodawca.

Warto zaznaczyć, że „praca zdalna” została zdefiniowana jako praca poza miejscem jej stałego wykonywania. Oznacza to, że nie musi to być praca wykonywana z domu (czyli z miejsca zamieszkania) pracownika, ale także z każdego innego miejsca pod warunkiem, że jest to inne miejsce niż stałe miejsce pracy określone w umowie.

3. W jaki sposób zleca się pracę zdalną ?

Pracownik może być skierowany przez pracodawcę do wykonywania pracy zdalnej „przez czas oznaczony”. Przepisy nie wskazują konkretnego terminu. Wskazówką powinien tu być cel, dla którego pracownik jest kierowany do pracy zdalnej. Okres ten nie powinien być jednak nadmiernie długi.

Polecenie pracy zdalnej może dotyczyć wyłącznie pracy określonej w umowie o pracę. Skutkuje to tym, że pracownik nie może otrzymać polecenia wykonywania innej pracy niż umówiona w umowie o pracę.

Ponadto praca zdalna nie może być wykonywana przez tych pracowników, których charakter pracy uzgodniony w umowie o pracę wyklucza jej wykonywanie zdalnie (np. operatorzy linii produkcyjnych, kierowcy). Wobec tych osób pracodawca nie może zastosować pracy zdalnej.

Jeżeli do wykonania pracy zdalnej konieczny jest sprzęt, musi go zapewnić pracodawca. On też ponosi koszty wykonywania pracy zdalnej.

Pracownik wykonujący pracę zdalną nadal pracuje w systemie czasu pracy, który obowiązuje go podczas pracy w miejscu pracy określonym w umowie. Warto jednak zadbać o to, by przekazując polecenie pracy zdalnej pracodawca wskazał sposób potwierdzania przybycia i obecności w pracy.

Pracodawca może wydać pracownikowi polecenie wykonywania pracy zdalnej w jakiejkolwiek formie tj. ustnie, telefonicznie, mailowo lub SMS-owo. Przepis nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy. Warto jednak, by pracodawca zastosował taką formę, którą będzie mógł wykorzystać dla celów dowodowych (chociażby formę mailową). Leży to także w interesie pracownika, aby mógł udowodnić, że nie zdecydował samowolnie o pracy zdalnej.

W poleceniu powinien zostać wskazany również okres wykonywania pracy zdalnej tak, by obie strony wiedziały jak długo pracownik ma pracować poza miejscem uzgodnionym w umowie.

 

PS W przypadku problemów prawnych związanych z obecną pandemią koronawirusa zachęcamy do kontaktu z nami drogą mailową (sekretariat@kancelariagruchacz.pl) lub telefoniczną (668735219).

Po jakim czasie można sprzedać bez podatku odziedziczone mieszkanie ?

By | Porady prawne spadkowe, Porady prawne życie osobiste

Nie każdy wie, że o dnia 01.01.2019 r. wielu właścicieli odziedziczonych nieruchomości nie musi czekać 5 lat od śmierci spadkodawcy na dokonanie nieopodatkowanej sprzedaży swoich nieruchomości.

Ustawa z dnia 23.10.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe regulacje w zakresie sposobu obliczania okresu, po upływie którego można zbyć nieruchomość bez konieczności rozliczania się z obowiązku podatkowego.

Po jakim czasie można sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez podatku?

Nowe przepisy przewidują, że 5-letni okres „wyczekiwania” nie liczy się od śmierci spadkodawcy, lecz od daty jej nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę. Oznacza to, że wielu spadkobierców de facto od razu będzie mogło dokonać nieopodatkowanej sprzedaży odziedziczonej nieruchomości. Wystarczy, aby spadkodawca był właścicielem tej nieruchomości przez co najmniej 5 lat.

Warto podkreślić, że okres władania przez spadkodawcę nieruchomością proporcjonalnie pomniejsza 5- letni okres, którym związany jest spadkobierca.

Opisana zmiana dotyczy wszystkich spadkobierców, którzy sprzedają odziedziczone nieruchomości po 01.01.2019 r. Nie ma znaczenia data spadkobrania.

Należy zwrócić uwagę na szczególny sposób liczenia 5-letniego okresu „wyczekiwania”. Termin ten jest bowiem liczony od końca roku kalendarzowego np. jeżeli zmarły ojciec wybudował dom w 2015 r., to syn dziedziczący w 2019 r. może sprzedać go bez podatku dopiero w roku 2021.

Na marginesie warto wskazać, że od 01.01.2019 r. nastąpiło również wydłużenie z dwóch do trzech lat okresu, w którym dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości musi być wydatkowany przez podatnika na własne cele mieszkaniowe, aby skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej.

Pozdrawiam

Michał Gruchacz

radca prawny

* Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej, jest wyłącznie poglądem autora.

Co wchodzi w skład spadku po zmarłym ?

By | Porady prawne spadkowe, Porady prawne życie osobiste

Warto wiedzieć, co wchodzi w skład spadku po zmarłym, a czego nie można po nim odziedziczyć. Dzisiaj postaram się przybliżyć to, wydawałoby się nieskomplikowane, zagadnienie.

Spadek po zmarłym to nie tylko majątek zmarłego, mający fizyczną postać, tj.: dom, działka, samochód lecz ogół praw i obowiązków, które należały do spadkodawcy w chwili śmierci. Dane prawo lub obowiązek może wejść do masy spadkowej, jeżeli: a) ma charakter majątkowy, b) nie jest ściśle związane z osobą zmarłego, c) nie przechodzi na inne osoby na mocy odrębnych przepisów.

Co wchodzi w skład spadku?

Do spadku wchodzą w szczególności następujące prawa majątkowe:
a) własność – jej przedmiotem mogą być nieruchomości, tj.: domy, mieszkania, lokale, grunty lub ruchomości, tj.: samochody, maszyny, surowce, dzieła sztuki, biżuteria;
b) udziały we współwłasności nieruchomości lub ruchomości;
c) prawo użytkowania wieczystego gruntów – spadkobiercy wchodzą w prawa i obowiązki użytkownika wieczystego;
d) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – ograniczone prawo rzeczowe, polegające na prawie do korzystania z lokali wchodzących w skład spółdzielni mieszkaniowych; ogół praw i obowiązków jest zbliżony do praw właściciela, jednak formalnym właścicielem lokalu pozostaje spółdzielnia;
e) służebności gruntowe – ograniczone prawa rzeczowe, tj. prawo przejazdu przez działkę; służebności te dziedziczone są wraz z prawem własności do nieruchomości na rzecz której zostały ustanowione;
f) posiadanie – stan faktyczny, polegający na rzeczywistym władaniu rzeczą; „dziedziczenie posiadania” może mieć znaczenie np. przy zasiedzeniu nieruchomości – uwzględnienie okresu samoistnego posiadania spadkodawcy przy obliczaniu biegu terminu zasiedzenia nieruchomości;
g) wierzytelności – wynikające z umów zawartych przez spadkodawcę (np. niespłacona pożyczka, zaległy czynsz za wynajmowane mieszkanie, zaległa płatność za fakturę), bezpodstawnego wzbogacenia (osiągnięcia korzyści majątkowej kosztem spadkodawcy bez podstawy prawnej), czynów niedozwolonych (np. odszkodowanie za wypadek komunikacyjny);
h) papiery wartościowe np. akcje, obligacje, weksle, czeki, bony skarbowe;
i) prawa autorskie majątkowe np. tantiemy;
j) prawa własności przemysłowej np. patent;
k) roszczenia z tytułu zachowku przysługującego spadkodawcy.

W skład spadku nie wchodzą natomiast prawa i obowiązki ściśle związane z osobą spadkodawcy, tj.:
a) uprawnienie do renty przyznanej w związku z wypadkiem powodującym uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia;
b) prawo wynikające z umowy dożywocia;
c) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – prawo do korzystania z lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność spółdzielni; konstrukcyjnie zbliżone do najmu; dziedziczeniu podlega jedynie wkład uiszczony za uzyskanie prawa lokatorskiego;
d) służebność osobista – podobna konstrukcyjnie do służebności gruntowej, ale charakteryzująca się ścisłym związkiem z osobą na rzecz której jest ustanawiana; wygasa z chwilą śmierci uprawnionego;
e) prawo wynikające z umowy użytkowania;
f) alimenty;
g) wszelkie prawa o charakterze niemajątkowym np. żądanie rozwodu;
h) prawa i obowiązki przechodzące w chwili śmierci spadkodawcy na inne określone osoby, niezależnie od samego spadkobrania;
i) roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę; wyjątkiem jest sytuacja, gdy zostało ono uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało już wytoczone za życia spadkodawcy;
j) prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych.

W skład spadku wchodzą również długi spadkodawcy, wynikające z:
a) zawartych przez niego umów;
b) popełnionych czynów niedozwolonych;
c) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w skład spadku po zmarłym wchodzą nie tylko prawa własności rzeczy, lecz również inne praw majątkowe.

Pozdrawiam

Michał Gruchacz

radca prawny

* Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej, jest wyłącznie poglądem autora.

Sądowy dział spadku

By | Porady prawne spadkowe, Porady prawne życie osobiste

Gdy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii dokonania działu spadku w drodze umowy, wówczas konieczne staje się przeprowadzenie sądowego działu spadku.

W takim przypadku sądem właściwym jest sąd spadku tj. sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Jednakże na żądanie uczestnika działu, zgłoszone nie później niż na pierwszej rozprawie, sąd spadku może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się spadek lub jego znaczna część, albo sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają wszyscy współspadkobiercy. Oznacza to, że każdy ze spadkobierców ma możliwość zmiany właściwości sądu na sąd rejonowy właściwy według położenia spadku lub miejsca zamieszkania wszystkich współspadkobierców. Warto wskazać również na możliwość przeprowadzenia postępowania działowego przed sądem polubownym.

Wniosek o dział spadku może złożyć samodzielnie każdy spadkobierca. Na marginesie warto zauważyć, że oprócz spadkobierców przedmiotowy wniosek może złożyć również: a) nabywca udziału w spadku; b) spadkobierca spadkobiercy; c) spadkobierca nabywcy udziału w spadku; d) wierzyciel spadkodawcy, który zajął uprawnienia spadkowe swego dłużnika w toku prowadzonej egzekucji.

Co należy umieścić we wniosku o dział spadku?

We wniosku o dział spadku należy:
a) przedstawić postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia (jeżeli nie ma ani postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku ani zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia to sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w toku postępowania działowego);
b) podać jakie testamenty pozostawił po sobie spadkodawca, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują albo wskazać, że spadkodawca nie pozostawił po sobie żadnych testamentów;
c) przedstawić spis inwentarza lub jeżeli brak jest spisu inwentarza należy wskazać majątek mający być przedmiotem działu;
d) wskazać na dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy – w przypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość.

W toku postępowania działowego sąd powinien przede wszystkim ustalić skład i wartość spadku, podlegającego działowi oraz dane dotyczące spadkobierców, określone w art. 682 kodeksu postępowania cywilnego.

Stan spadku sąd określa według chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy), zaś jego wartość według cen rynkowych z chwili dokonania działu. Ustaleń tych sąd dokonuje przede wszystkim na podstawie wyjaśnień uczestników postępowania oraz przedstawionych przez nich dokumentów. W razie sporu między współspadkobiercami, o to czy dany przedmiot należy do spadku, sąd spadku może wydać tzw. postanowienie wstępne. Od prawidłowego ustalenia wskazanych kwestii zależy prawidłowe określenie wartości udziałów poszczególnych spadkobierców (ich sched spadkowych), a także przysługujących im spłat lub dopłat. Wadliwość ustalenia tych kwestii z reguły podważa w całości dokonany dział spadku, co skutkuje koniecznością uchylenia w całości postanowienia w przedmiocie działu spadku.

Głównym celem postępowania działowego jest zniesienie wspólności majątku spadkowego pomiędzy spadkobiercami i przyznanie im poszczególnych przedmiotów spadkowych.

Ponadto postępowanie o dział spadku może obejmować również:
a) zaliczenie darowizn i zapisów windykacyjnych na poczet sched spadkowych (należy jednak pamiętać, że do przeprowadzenia zaliczenia niezbędne jest zgłoszenie takiego żądania przez zainteresowanego spadkobiercę, kwestia ta nie jest bowiem rozpoznawana przez sąd z urzędu);
b) uwzględnienie zapisów zwykłych, których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku;
c) rozliczenie wzajemnych roszczeń pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych.

W przypadku, gdy wszyscy współspadkobiercy złożą zgodny wniosek co do sposobu zniesienia współwłasności, sąd będzie nim związany. Oznacza to, że sąd wyda postanowienie odpowiadające treści zgodnego wniosku, jeżeli przedstawiony projekt podziału nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego ani nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych.

W przypadku sądowego działu spadku możliwe jest zastosowanie następujących sposobów podziału: a) podziału w naturze; b) przyznania przedmiotów w całości na własność albo współwłasność; c) podziału cywilnego.

Rzecz, która nie da się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu spadkobiercy albo kilku współspadkobiercom na współwłasność z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd wyznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia.

Ponadto przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

Postanowienie sądu o dziale spadku ma charakter konstytutywny tzn. z chwilą jego uprawomocnienia się ustaje wspólność majątku spadkowego, a własność przedmiotów spadkowych przechodzi jednocześnie na wskazanych w nim spadkobierców. Prawomocne postanowienie działowe stanowi tytuł własności rzeczy. Oznacza to, że może być podstawą wpisu do księgi wieczystej w przypadku nieruchomości. Prawomocne postanowienie działowe jest ponadto tytułem egzekucyjnym w zakresie, w jakim orzeka o obowiązku dopłaty lub o wydaniu rzeczy pomiędzy współwłaścicielami.

Nasza Kancelaria oferuje pomoc z zakresu prawa spadkowego.

PS Zapraszam Cię do lektury mojego poprzedniego tekstu dotyczącego umownego działu spadku.

Umowny dział spadku

Pozdrawiam

Michał Gruchacz

radca prawny

* Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej, jest wyłącznie poglądem autora.

Umowny dział spadku

By | Porady prawne spadkowe, Porady prawne życie osobiste

W celu zniesienia wspólności majątku spadkowego spadkobiercy powinni dokonać tzw. działu spadku. Prawo spadkowe przewiduje dwa rodzaje działu spadku: dział umowny oraz dział sądowy. Co do zasady możliwość przeprowadzenia działu spadku nie jest ograniczona terminem. Oznacza to, że nawet po wielu latach od śmierci spadkodawcy spadkobiercy mogą dokonać działu spadku.

Przedmiotem działu spadku są jedynie aktywa wchodzące w masę spadkową, natomiast podział długów następuje z mocy samego prawa w proporcjach odpowiadających udziałowi w podziale aktywów. Warto wskazać, że od momentu działu spadku spadkobiercy ponoszą już odpowiedzialność za długi spadkowe w zakresie jaki wynika z wielkości swoich udziałów. W umowie o dział spadku spadkobiercy mogą inaczej określić zasady swojej odpowiedzialności za długi spadkowe np. wskazując kto odpowiada za dany dług. Jednak takie zapisy umowne mają zastosowanie jedynie w stosunkach wewnętrznych tzn. obowiązują one tylko samych spadkobierców, natomiast nie wiążą one wierzycieli spadkodawcy.

Kiedy może dojść do umownego działu spadku?

Do umownego działu spadku może dojść jedynie w przypadku zgody wszystkich spadkobierców. Sprzeciw chociażby jednego z spadkobierców zamyka drogę do umownego działu spadku. Zgoda spadkobierców musi obejmować nie tylko zamiar dokonania działu spadku w drodze umowy, lecz również sposób dokonania działu spadku. W sytuacji gdy spadkobiercą jest dziecko lub osoba ubezwłasnowolniona umowę w imieniu takiego spadkobiercy zawiera jej przedstawiciel ustawowy po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego.

W wyniku zawarcia umowy o dział spadku dochodzi do nabycia przez poszczególnych spadkobierców określonych praw majątkowych wchodzących w masę spadkową, które wcześniej (przed zawarciem umowy o dział spadku) stanowiły wspólność majątku spadkowego i przysługiwały wszystkim spadkobiercom.

Jak wygląda umowa o dział spadku?

Umowa o dział spadku powinna regulować kwestię wzajemnych praw i obowiązków spadkobierców wynikających z ustania wspólności majątku spadkowego. Po pierwsze, konieczne jest określenie schedy spadkowej odpowiadającej udziałowi każdego ze spadkobierców m.in. zaliczając na jej poczet darowizny i koszty wychowania. Po drugie, umowa o dział spadku powinna rozdysponować poszczególne przedmioty i prawa wchodzące w skład spadku stosownie do wartości schedy spadkowej przypadającej każdemu ze spadkobierców. Po trzecie, umowa o dział spadku może wskazywać również na istnienie zapisów zwykłych, których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku. Po czwarte, umowa o dział spadku może określać wzajemne roszczenia pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych.

Dział spadku może być dokonany na trzy sposoby:

a/ podział w naturze – polega na fizycznym podziale przedmiotu na mniejsze części oraz przyznaniu ich w odpowiednim zakresie poszczególnym spadkobiercom.

b/ przyznanie przedmiotu w całości jednemu lub kilku spadkobiercom – przyznanie całego przedmiotu na własność lub współwłasność

c/ podział cywilny – sprzedaż przedmiotu osobie trzeciej i odpowiednie rozdysponowaniu uzyskanej sumy pomiędzy spadkobierców.

W praktyce nic nie stoi na przeszkodzie aby w danej sprawie łączyć w/w metody podziału spadku. W przypadku uzyskania przez spadkobiercę w wyniku podziału praw nieodpowiadającemu wartości udziału spadkowego istnieje konieczność dokonania wyrównania w postaci dopłat lub spłat.

Spadkobiercy mogą swobodnie ukształtować treść umowy o dział spadku, byleby tylko jej treść nie sprzeciwiała się przepisom prawa bezwzględnie obowiązującego, zasadom współżycia społecznego oraz naturze stosunków spadkowych – zasada swobody umów. Dopuszczalne jest więc m.in. dokonywanie rozporządzeń udziałami pomiędzy samymi spadkobiercami („zrzeczenie się udziału w spadku” na rzecz innego spadkobiercy) czy modyfikowanie zasad doliczania darowizn na schedy spadkowe spadkobierców.

Umowa o dział spadku co do zasady może zostać zawarta w dowolnej formie. Jednak w przypadku gdy w skład masy spadkowej wchodzi co najmniej jedna nieruchomość umowa o dział spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Umowny dział spadku może objąć cały spadek (zasada) lub tylko jego wyodrębnioną część (wyjątek). Oznacza to, że możliwe jest zawieranie kilku umów o dział spadku. Forma każdej z tych umów powinna być dostosowana do przedmiotów, którymi rozporządza np. umowa o dział spadku dotycząca nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego.

Umowa o dział spadku stanowi tytuł własności rzeczy. Oznacza to, że stanowi ona np. podstawę do wpisu prawa własności do księgi wieczystej nieruchomości.

PS Zapraszam do odwiedzin naszego bloga w przyszłym tygodniu, bowiem w kolejnym wpisie poruszymy temat sądowego działu spadku.

Pozdrawiam

Michał Gruchacz

radca prawny

* Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej, jest wyłącznie poglądem autora.

Koszty procesu po nowelizacji postępowania cywilnego z dnia 4.07.2019 r.

By | Porady prawne życie osobiste

Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z dnia 4.07.2019 r. objęła swoim zakresem m.in. materię kosztów postępowania cywilnego.

Odsetki od kosztów procesu od 2019 roku

Po pierwsze wspomniana nowelizacja wprowadza nową zasadę, że od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu należą się odsetki, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego – czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty.

Jeżeli orzeczenie jest prawomocne z chwilą wydania, odsetki należą się za czas po upływie tygodnia od dnia jego ogłoszenia do dnia zapłaty, a jeżeli takie orzeczenie podlega doręczeniu z urzędu – za czas po upływie tygodnia od dnia jego doręczenia zobowiązanemu do dnia zapłaty.

Rozwiązanie to ma zapobiegać przewlekłości w zakresie zwrotu kosztów procesu zasądzonych przez sąd. Powyższą zmianę należy uznać za niewątpliwie pozytywną.

Koszty procesu cywilnego – nowelizacja

Drugą zmianą jest wprowadzenie regulacji stanowiącej, że w szczególnie uzasadnionym przypadku, na wniosek strony, która w toku procesu poniosła szczególnie wysoki wydatek podlegający zwrotowi, sąd może przyznać jej odsetki ustawowe za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego od kwoty równej temu wydatkowi za czas od dnia jego poniesienia przez stronę do dnia zapłaty.

Regulację tą należy uznać za nie do końca trafioną przede wszystkim z uwagi na jej zapis tj. dwukrotne użycie słowa „szczególnie”. Zgodnie z jej dosłownym brzmieniem w szczególnie uzasadnionym przypadku stronie, która poniosła szczególnie wysoki wydatek podlegający zwrotowi, sąd może przyznać odsetki od kwoty równej wartości tego wydatku. W praktyce może powodować to wyjątkowo rzadkie stosowanie jej przez sądy.

Trzecia zmiana dotyczy nałożenia przez sąd obowiązku zwrotu kosztów w części wyższej, niż nakazywałby to wynik sprawy, a nawet zwrotu kosztów w całości. Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 103 § 3 kodeksu postępowania cywilnego sąd może, niezależnie od wyniku sprawy, nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów w części wyższej, niż nakazywałby to wynik sprawy, a nawet zwrotu kosztów w całości jeżeli strona:

1) pomimo wezwania do osobistego stawiennictwa nie stawiła się w celu udziału w czynności sądu i nie usprawiedliwiła swego niestawiennictwa;

2) w toku postępowania bez usprawiedliwienia nie stawiła się na posiedzenie mediacyjne pomimo wcześniejszego wyrażenia zgody na mediację.

O możliwości zastosowania powyżej sankcji sąd poucza strony przy wezwaniu do osobistego stawiennictwa lub przy skierowaniu stron do mediacji.

Powyższą regulację należy ocenić pozytywnie, bowiem piętnuje ona zachowania strony, która próbowałaby w bezpodstawnie przewlekać prowadzone postępowanie poprzez nieusprawiedliwione uchylanie się od udziału w czynnościach sądu bądź posiedzenia mediacyjnego.

Warto wskazać, że zmiany opisane powyżej zaczną obowiązywać dopiero od dnia 7.11.2019 r.

Pozdrawiam

Michał Gruchacz

radca prawny

*  Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej, jest wyłącznie poglądem autora.

Zamiast naprawy małżeństwa… rozwód

By | Porady prawne rozwodowe, Porady prawne życie osobiste

Dzisiejszy tekst jest wyjątkowy, bowiem nie będzie odnosić się do zagadnień stricte prawnych, ale około prawnych, tj. statystyk rozwodowych.

Z danych statystycznych zgromadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że liczba spraw rozwodowych w Polsce ciągle rośnie. Sądy rozpatrują średniorocznie około 90 000 spraw rozwodowych. Z kolei liczba spraw o separacje systematycznie spada. W ciągu ostatnich 15 lat ich liczba zmniejszyła się blisko dziesięciokrotnie, wynosząc tylko 2 900 w 2018 r.

Kiedy separacja nieformalna nie przynosi efektu

Separacja jest orzekana przez sąd w sytuacji, gdy występuje zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, ale małżonkowie nie chcą rozwiązać związku małżeńskiego. Sąd w przypadku separacji decyduje również o rozdzielności majątkowej.

Zdecydowana większość małżeństw, które chcą się rozstać, ma już nowy związek lub planuje go z postanowieniem rozpoczęcia życia na nowo. Separacja jest więc często rozwiązaniem tymczasowym, niekiedy jest swoistym wstępem do rozwodu. Ponadto wiele małżeństw wybiera rozwód także dlatego, że wcześniej byli już w nieformalnej separacji i nie przyniosła ona efektu.

Od 2008 r. liczba zawieranych w Polsce związków małżeńskich systematycznie spada (z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2016 r. Polacy zawarli około 195 000 małżeństw, a w kolejnym 2017 r. nowych związków małżeńskich było już o 2 000 mniej). W ostatnich latach na blisko trzy zawierane małżeństwa przypada średnio jeden rozwód. Spada także liczba małżeństw wyznaniowych. W ciągu ostatnich 12 lat liczba ślubów kościelnych zmniejszyła się o 11%. To także efekt wzrostu liczby rozwodników, którzy ponownie wchodzą w związki małżeńskie, ale już tylko w urzędach stanu cywilnego, a nie w kościele.

Co ciekawe, w ciągu roku kalendarzowego najwięcej pozwów o rozwód wpływa do sądów po wakacjach. Według psychologów wiąże się to często z konfliktami na tle wyboru formy wypoczynku na urlopie, a co za tym idzie także oddzielnego spędzania czasu pomimo wspólnego wyjazdu.

Warto zauważyć, że nie zmieniają się powody rozpadu małżeństw. W praktyce najczęstszą przyczyną rozpadu małżeństwa są niezmiennie: różnica charakterów, niewierność i nadużywanie alkoholu.

Rośnie poziom akceptacji rozwodów przez Polaków. Jak wynika z badania Centrum Badania Opinii Społecznej (styczeń 2019 r.), w ostatnim dziesięcioleciu odsetek zwolenników rozwodów wzrósł o ponad połowę (z 20 proc. do 32 proc.).

Kończąc, z własnej praktyki zawodowej, mogę dodać, że postępowania rozwodowe często są bardzo skomplikowane, szczególnie te, w których występuje silny konfliktem między małżonkami oraz te, w których małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci. Stąd twierdzę, że zawsze warto zastanowić się nad zleceniem poprowadzenia sprawy rozwodowej prawnikowi, specjalizującemu się w tego typu sprawach. Jako Kancelaria mamy ogromne doświadczenie w prawie rodzinnym. Zapraszamy do kontaktu.

PS Osoby zainteresowane rozwodem zapraszam serdecznie do zapoznania z przygotowanym przeze mnie bezpłatnym ebookiem pt. „Jak się rozwieść ? – mini poradnik”.

Link do ebooka poniżej:

Jak się rozwieść?

Pozdrawiam

Michał Gruchacz

radca prawny

* Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej, jest wyłącznie poglądem autora.