Category

wypadek komunikacyjny

Czy koszt ekspertyzy wchodzi w zakres należnego odszkodowania ?

By | Porady o odszkodowaniach, wypadek komunikacyjny, Życie osobiste

Będąc poszkodowanym w kolizji drogowej niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie oszacować wysokości naszej szkody. Często również postępowanie likwidacyjne prowadzone przez ubezpieczyciela nie jest miarodajne dla ustalenia rzeczywistej wartości poniesionej szkody. Wówczas rozsądnym rozwiązaniem wydaje się być zlecenie sporządzenia ekspertyzy przez fachowca.

Ekspertyza służy bowiem wycenie kosztów naprawy pojazdu oraz prawidłowemu określeniu wysokości szkody. Pozwala ona na prawidłowe określenie żądania zapłaty odszkodowania skierowanego do ubezpieczyciela. Niejednokrotnie pozwala również sprawdzić prawidłowość kalkulacji szkody dokonanej przez ubezpieczyciela – gdy zaniża wysokość odszkodowania lub w ogóle odmawia wypłaty odszkodowania.

W toku postępowania sądowego ekspertyza taka będzie traktowana jako tzw. opinia prywatna – oświadczenie powołujące się na wiadomości specjalne. Jednak taka ekspertyza nie zastąpi dowodu z opinii biegłego powoływanego przez sąd w toku procesu.

Należy wskazać, że wysokość odszkodowania powinna odpowiadać kosztom wyrównania uszczerbku, jaki pojawił się w majątku poszkodowanego w chwili wypadku komunikacyjnego. W wypadkach komunikacyjnych szkodę majątkową stanowią przede wszystkim niewątpliwie niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu.

Czy odszkodowanie może obejmować koszty prywatnej ekspertyzy?

Za utrwalony w orzecznictwie należy również uznać pogląd, że pełne odszkodowanie może obejmować także koszty przygotowanej na zlecenie poszkodowanego prywatnej ekspertyzy sporządzonej w celu ustalenia rozmiaru szkody. Ocena, czy koszty ekspertyzy powypadkowej poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym mieszczą się w ramach szkody i normalnego związku przyczynowego, winna być dokonywana na podstawie konkretnych okoliczności sprawy, a w szczególności po dokonaniu oceny, czy poniesienie tego wydatku było obiektywnie uzasadnione i konieczne. Uzasadnieniem dla skorzystania z ekspertyzy jest z reguły prawidłowe określenie wysokości (lub zasadności) przysługującego poszkodowanemu odszkodowania lub zweryfikowanie wyceny przedstawianej przez ubezpieczyciela.

Ponadto na marginesie warto wskazać, że odszkodowanie za wypadek komunikacyjny może obejmować również: a) wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika, b) zwrot celowych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów najmu pojazdu zastępczego, c) koszt holowania uszkodzonego pojazdu do warsztatu naprawczego, d) szkody wynikłe wskutek utraty zarobków przez poszkodowanego, który nie mógł korzystać z pojazdu (np. taksówki) w okresie naprawy pojazdu, e) koszty przejazdów poszkodowanego do warsztatu naprawczego, gdzie pojazd jest remontowany.

Zapraszam serdecznie do lektury innego mojego tekstu:

Sprzedaż uszkodzonego auta, a odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela

Pozdrawiam i życzę Ci chwili ochłody w te upalne dni 😉

Michał Gruchacz

radca prawny

* Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej jest wyłącznie poglądem autora.

Sprzedaż uszkodzonego auta, a odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela

By | Porady o odszkodowaniach, wypadek komunikacyjny, Życie osobiste

Wyobraź sobie, że wracając z pracy samochodem miałeś kolizję drogową. Sprawca nie zachował należytej ostrożności, nie wyhamował i wjechał w tył Twojego auta, dokonując sporych uszkodzeń. Zgłosiłeś sprawę do likwidacji szkody z OC sprawcy jednak pomimo jednoznaczności faktu sprawstwa kolizji zakład ubezpieczeń zwlekał z wypłatą należnego odszkodowania. Wobec tego , że potrzebowałeś samochodu, a nie miałeś pieniędzy na naprawę sprzedałeś auto bez przeprowadzenia naprawy.

Postępowanie likwidacyjne prowadzone przez ubezpieczyciela zakończyło się decyzją odmowną wypłaty odszkodowania z powodu nie wykazania wartości szkody. Argumentem przemawiającym za decyzją odmowną był fakt sprzedaży nienaprawionego auta.

Gdybyś naprawdę znalazł się w takiej sytuacji nie powinieneś rezygnować z dochodzenia odszkodowania. Należy wskazać, że zgodnie z ostatnim najświeższym orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 03.04.2019 r., sygn. akt II CSK 100/18 sprzedaż pojazdu nie może być powodem odmowy wypłacenia odszkodowania. Zakład ubezpieczeń powinien bowiem zwrócić koszty celowej i uzasadnionej naprawy auta. Należy podkreślić, że nie ogranicza to w żaden sposób działań ubezpieczyciela zmierzających do weryfikacji kosztów naprawy.

Nie ulega wątpliwości, że sprzedaż uszkodzonego auta może generować dla ubezpieczyciela dodatkowe trudności w weryfikacji wysokości realnych kosztów naprawy auta. Jednak trudności te nie mogą blokować poszkodowanemu możliwości dysponowania swoją własnością. Zakład ubezpieczeń mając możliwość dokonania oględzin uszkodzonego pojazdu ma możliwość oceny sytuacji, a co za tym idzie wyceny szkody.

Sprzedaż uszkodzonego auta nie może być powodem odmowy odszkodowania

Odmowa wypłaty odszkodowania z uwagi na sprzedaż uszkodzonego auta jest przykładem sytuacji, w której ubezpieczyciel bezpodstawnie uchyla się od wypłaty należnego poszkodowanemu odszkodowania. Jednak należy pamiętać, że w przypadkach bezpodstawnej odmowy wypłaty odszkodowania możemy zawsze skorzystać z postępowania odwoławczego w ramach procedury likwidacyjnej prowadzonej przez ubezpieczyciela. Następnie po wyczerpaniu drogi postępowania likwidacyjnego możemy również skierować sprawę do procedury polubownej (postępowanie reklamacyjne) prowadzonej przed Rzecznikiem Finansowym. Gdy nie chcemy skorzystać z w/w środków lub po ich niepowodzeniu możemy zawsze skorzystać z drogi sądowej – składając pozew o zapłatę odszkodowania.

Niestety w wielu sprawach ubezpieczyciele wypłacają odszkodowanie dopiero po przegranej sprawie w sądzie. Wobec tego dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela wymaga niekiedy od poszkodowanego dużej determinacji w działaniu.

*Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej jest wyłącznie poglądem autora.

Pozdrawiam Cię serdecznie 🙂

Michał Gruchacz

radca prawny