Skip to main content

Odszkodowanie

Pomagamy uzyskać odszkodowania

Jednym z najczęstszych powodów, dla których ludzie szukają prawnika, jest problem z uzyskaniem odszkodowania. Podstawą dochodzenia odszkodowania może być wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, wypadek przy pracy w rolnictwie lub błąd medyczny. Powszechną praktyką jest bowiem zaniżanie należnych poszkodowanym świadczeń przez ubezpieczycieli. Jak otrzymać odszkodowanie w pełnej wysokości ? Skierować się po pomoc do profesjonalisty w zakresie dochodzenia odszkodowań, takiego jak nasza Kancelaria.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

Dochodzić należnego odszkodowania może każda osoba, która doznała szkody majątkowej lub osobowej. Poszkodowanym można zostać w wypadku komunikacyjnym, w wypadku przy pracy, w wypadku przy pracy w rolnictwie, na skutek pożaru, w wyniku kradzieży, na skutek zalania przez sąsiada, w wyniku błędu medycznego lekarza. To tylko niektóre z możliwych zdarzeń, które mogą spowodować konieczność wypłaty odszkodowania przez sprawcę szkody.

Możesz zyskać znacznie więcej…

Wiele osób, próbując samodzielnej walki z ubezpieczycielem, zapomina, że z tytułu wypadku mogą domagać się znacznie więcej, niż tylko klasycznie rozumianego odszkodowania. Pomagamy naszym klientom uzyskać również takie świadczenia, jak: odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów, zwrot kosztów opieki, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, renta oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Zachęcamy do kontaktu

- obiecujemy sprostać Twoim oczekiwaniom
i przejść przez prawne kruczki w sposób
jak najbardziej zrozumiały dla Ciebie!
Formularz kontaktowy

* - wymagana zgoda

Jak pomagamy przy odszkodowaniach?

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy zarówno na etapie przedsądowym:

 • skompletowanie dokumentów dla ubezpieczyciela
 • zgłoszenie szkody
 • prowadzenie postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem
 • weryfikacja poprawności opinii rzeczoznawcy
 • odwołania od decyzji ubezpieczyciela, wezwania do zapłaty

oraz sądowym:

 • złożenie pozwu
 • przygotowywanie pism w toku procesu
 • reprezentacja na rozprawach sądowych
 • prowadzenie postępowania sądowego do prawomocnego zakończenia sprawy
 • w razie potrzeby sporządzenie apelacji od wyroku

Oferujemy naszym Klientom pomoc od momentu wypadku do wypłacenia należnego odszkodowania. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdej sprawy, pełen profesjonalizm i szybkie działanie.

Rodzaje odszkodowań, o które mogą Państwo się ubiegać:

 • odszkodowania komunikacyjne (zadośćuczynienie, odszkodowanie za szkodę na osobie, odszkodowanie za szkodę na mieniu),
 • odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej,
 • odszkodowanie za szkody majątkowe,
 • odszkodowanie za wypadek przy pracy (m.in. przy pracy rolniczej),
 • odszkodowanie za błędy medyczne (m.in. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, renta na zwiększone potrzeby).

Co warto przygotować przed wizytą w Kancelarii, chcąc ubiegać się o odszkodowanie?

Planując wizytę w Kancelarii, warto zgromadzić odpowiednią dokumentację, która umożliwi dochodzenie odszkodowania.

W zależności od rodzaju odszkodowania mogą to być m.in.:

a. dokumentacja medyczna
b. opinia psychologa (psychiatry)
c. faktury i paragony dokumentujące poniesione koszty
d. wyrok karny skazujący sprawcę wypadku
e. dokumentacja fotograficzna
f. opinia rzeczoznawcy
g. zeznania świadków

Rodzaje odszkodowań - dodatkowe informacje

Odszkodowania komunikacyjne

1. Zadośćuczynienie
2. Odszkodowanie za szkodę na osobie

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych liczą na uzyskanie odpowiedniego odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu.

Istotną kwestią w dochodzeniu odszkodowania oraz zadośćuczynienia jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji, tj.: historia choroby z placówek medycznych (np. przychodni, szpitala); karta informacyjna z SOR; wyniki badań lekarskich; opinie lekarskie; wypisy szpitalne; skierowania na dalsze leczenie specjalistyczne lub rehabilitację; kopie zwolnień lekarskich; fotografie doznanych obrażeń; opinie psychologa lub psychiatry, stwierdzające rozstrój zdrowia na skutek wypadku (istotne zarówno przy dochodzeniu odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, ale też zadośćuczynienia za krzywdę); zaświadczenia z odbytych zajęć, wspomagających leczenie (np. zajęcia na pływalni); faktury i rachunki – niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów poniesionych na leczenie, zakup leków, konsultacji medycznych, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji czy specjalistycznej diety na czas rekonwalescencji.

3. Odszkodowanie za szkodę na mieniu

W celu prawidłowego zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela warto zgromadzić dokumenty, tj.: oświadczenia sprawcy wypadku (szczegółowo podając: jakie były okoliczności zdarzenia, co uznajemy za jego przyczynę oraz sprawcę wypadku); notatkę policyjną; dokumentację fotograficzną; nagrania z monitoringu; wyrok karny, skazujący sprawcę wypadku.

Odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej

Do zgłoszenia roszczeń związanych ze śmiercią osoby najbliższej konieczne jest przedstawienie konkretnych dowodów, gdyż zgodnie z zapisem kodeksu cywilnego to na osobie, która żąda wypłaty świadczeń, spoczywa ciężar udowodnienia, że dane świadczenie jest należne.

Przede wszystkim konieczne jest zgromadzenie dokumentacji wykazującej winę sprawcy (np. skazujący wyrok karny). Ponadto niezbędne jest udokumentowanie pokrewieństwa z poszkodowanym (akty stanu cywilnego).

Konieczne jest również złożenie dokumentów potwierdzających bliskie relacje z osobą zmarłą, m.in. opis relacji jakie łączyły osobę roszczącą z osobą zmarłą, czy posiadali wspólne plany na przyszłość, jaką rolę osoba poszkodowana pełniła w życiu osoby żądającej odszkodowania, czy często spędzali wspólnie czas itp. Dokumenty te mają wskazywać w jaki sposób śmierć osoby bliskiej wpłynęła na życie uprawnionego.

Odszkodowanie za błędy medyczne

Pacjent poszkodowany na skutek wystąpienia błędu medycznego może domagać się od szpitala lub personelu medycznego (lekarzy, położnych, pielęgniarek) rekompensaty w postaci:

1. odszkodowania za błąd medyczny – rekompensuje rzeczywiste straty i koszty poniesione przez osobę poszkodowaną, tj. koszty leczenia, leków, dojazdów związanych z leczeniem, koszty leków, rehabilitacji, konsultacji lekarskich i innych wydatków poniesionych w konsekwencji błędu medycznego;

2. zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – rekompensuje stratę, krzywdę, ból. Jest ono ustalane indywidualnie, w odniesieniu do konkretnej sytuacji;

3. renty na zwiększone potrzeby – świadczenie wypłacane okresowo, przeznaczone na określony wydatek, jaki osoba poszkodowana musi regularnie ponosić na skutek błędu medycznego np. leki, rehabilitacja, opieka osoby trzeciej itp.);

4. renty z tytułu utraty widoków na przyszłość, utraty zdolności do pracy – świadczenie wypłacane z powodu utraty możliwości pracy zawodowej lub rozwoju zawodowego.

W sytuacji błędu medycznego bardzo ważne jest zebranie z placówek medycznych wszelkiej dokumentacji medycznej, związanej z leczeniem, tj. wykonane badania, raporty dotyczące zastosowania procedur medycznych, dokumentacja z pobytu w szpitalu. Osoba poszkodowana powinna również zgromadzić wszystkie paragony i faktury za dodatkowe wizyty lekarskie, leki, koszty dojazdu czy rehabilitacji oraz inne dokumenty, świadczące o kosztach poniesionych z powodu błędu medycznego. Warto również, aby pacjent dokładnie zapoznał się z dokumentacją uzyskaną ze szpitala, sprawdzając czy nie występują rozbieżności pomiędzy tym jak był leczony a zapisami w dokumentacji medycznej.

Odszkodowania za wypadek przy pracy

1. odszkodowanie za wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, które zostało spowodowane przyczyną zewnętrzną i nastąpiło w związku z realizacją poleceń służbowych lub innych czynności świadczonych na rzecz pracodawcy. Odszkodowanie za wypadek w pracy obejmuje również czas, w którym pracownik jest w dyspozycji pracodawcy lecz znajduje się pomiędzy firmą a miejscem, w którym wykonuje polecenia służbowe.
W sytuacji wypadku przy pracy warto zadbać o pozyskanie świadków całego zdarzenia oraz zgłosić je pracodawcy – wraz z podaniem okoliczności zaistniałego wypadku.

2. odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej

Osoba poszkodowana, zgłaszająca wypadek do KRUS, powinna w szczególności zadbać o: zabezpieczenie miejsca wypadku i przedmiotów związanych z wypadkiem; zebranie świadków wypadku; dokumentację leczenia.

Odszkodowanie za szkody majątkowe

Tego rodzaju szkody pojawiają się jako następstwo różnych zdarzeń, np. kradzieży, wypadku drogowego, katastrofy budowlanej, pożaru, zalania, huraganu czy zniszczenia mienia przez drugą osobę.

Aby uzyskać odszkodowanie za szkody w mieniu, należy odpowiednio udokumentować fakt wystąpienia szkody (np. dokumentacja fotograficzna), rozmiar szkody oraz źródło powstania szkody (np. opinia rzeczoznawcy).

Jeżeli zdarzenie wyrządzające szkodę jest objęte ubezpieczeniem, to roszczenie o odszkodowanie kierowane jest do ubezpieczyciela. Natomiast w przypadku, gdy zdarzenie wyrządzające szkodę nie jest objęte ubezpieczeniem, odszkodowania należy dochodzić bezpośrednio od sprawcy zdarzenia.