Skip to main content

Podatnik, który podaruje określonym podmiotom medycznym środki służące do walki ze skutkami koronawirusa, odliczy nawet 200 % wartości udzielonej pomocy. Warunkiem jest, aby zostały one przekazane do 30 kwietnia 2020 r.

Tarcza antykryzysowa przewiduje specjalne zasady dotyczące możliwości uwzględniania w rozliczeniu podatku dochodowego darowizn przekazywanych na cele walki z pandemią koronawirusa.

Podatnicy mogą odliczać od podstawy opodatkowania, w celu obliczenia podatku lub zaliczki na podatek, nieodliczone darowizny przekazane w terminie od 1 stycznia do 30 września w 2020 r. na przeciwdziałanie skutkom koronawirusa.

Warunki skorzystania z preferencji:

1. Darowizna musi być celowa – przekazana na przeciwdziałanie koronawirusowi, tj. na wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków (w tym skutków społeczno-gospodarczych). Należy o tym pamiętać decydując o tym, co chcemy przekazać – rzeczy czy pieniądze.

2. Darowizna musi być przekazana na rzecz konkretnego podmiotu, tj.:
– podmiotu wykonującego działalność leczniczą, wpisanego do specjalnego wykazu prowadzonego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą, albo;
– Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych, albo
– Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Należy pamiętać, że nie każdy szpital czy stacja pogotowia ratunkowego może przyjąć darowiznę w przedmiotowym trybie, ze wszystkimi tego preferencyjnymi konsekwencjami dla darczyńcy. Preferencja podatkowa jest bowiem możliwa do zastosowania tylko w odniesieniu do darowizn na rzecz podmiotów ujętych w wykazie. Aby sprawdzić czy dany podmiot znajduje się w wykazie należy sprawdzić strony internetowe regionalnych oddziałów NFZ.

3. Darowizna przekazywana musi być rzeczywiście „przekazana”, a jej wysokość powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny niepieniężnej – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

4. Darowizna nie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

Jeżeli opisane wyżej warunki zostaną spełnione, to darczyńca może odliczyć:
– 200 % wartości darowizny przekazanej do 30 kwietnia 2020 r.
– 150 % wartości darowizny przekazanej w maju 2020 r.
– 100 % wartości darowizny przekazanej między 1 czerwca a 30 września 2020 r.

Zachęcamy do wsparcia „medyków” w walce z koronawirusem. Dobro powraca. Do końca kwietnia nawet dwukrotnie 🙂

Pozdrawiam
Michał Gruchacz
radca prawny