Skip to main content

Gdy student nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, bowiem nie może podjąć pracy zarobkowej wówczas musi liczyć na pomoc rodziców. Problem pojawia się wtedy gdy rodzice nie chcą dalej wspomagać finansowo dziecka.  W szczególności problem ten dotyczy studentów studiów dziennych, którzy z uwagi na plan zajęć na studiach de facto nie mogą wykonywać pracy zarobkowej.

Pozew o alimenty dla studenta

W przypadku gdy student sam nie jest w stanie się utrzymać i jednocześnie nie otrzymuje wsparcia finansowego od rodziców może pozwać ich o alimenty. Zgodnie z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej k.r.o.) rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z kolei rodzice zgodnie z treścią art. 133 § 2 k.r.o. mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Należy podkreślić, że przesłanką do zasądzenia alimentów jest wykazanie, że uprawniony (student) nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. W sprawie o alimenty na studenta istotne będzie więc, czy podjął on studia dzienne czy zaoczne.

Alimenty na studenta – wysokość

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (studenta) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (rodziców). Zakres usprawiedliwionych potrzeb studenta będzie zależeć głównie od wydatków ponoszonych przez niego na mieszkanie, wyżywienie oraz edukację (podręczniki, materiały dydaktyczne oraz zajęcia dodatkowe). W pozwie o alimenty należy opisać ponoszone wydatki, obliczyć je i następnie wykazać.

Sąd wydając wyrok w zakresie wysokości alimentów powinien nie tylko uwzględnić potrzeby dziecka, ale także możliwości finansowe rodzica. Rodzic co do zasady, każdorazowo może próbować uchylić się od obowiązku alimentacji w powołaniu na trudną sytuację. Jednak sam fakt istnienia trudnej sytuacji nie wpływa na obowiązek alimentacyjny i koniecznym jest wszczęcie postępowania uchylenie obowiązku alimentacyjnego i udowodnienie w tym postępowaniu trudnej sytuacji.

Co może mieć pozytywny wpływ na zasądzenie alimentów dla studiujących osób?

Jeśli student uczy się wzorowo, zdaje egzaminy w pierwszych terminach, to z pewnością łatwiej będzie mu wykazać zasadność swojego żądania w ewentualnym sporze o alimenty. Czasami jednak sytuacja jest bardziej skomplikowana: student nie zalicza egzaminów, powtarza rok studiów. Nie należą do rzadkości sytuacje, w których student w toku studiów podejmuje decyzję o zmianie planów i rozpoczyna nowy kierunek studiów.

W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że słabe wyniki w nauce pełnoletniego dziecka uzasadniają uchylenie obowiązku alimentacyjnego rodziców względem niego. Istotnym dla oceny zasadności żądania zasądzenia alimentów może być również fakt, w jakim wymiarze czasowym odbywają się zajęcia i ile czasu student poświęca na naukę. Sądy stoją na stanowisku, że alimenty nie należą się takiemu studentowi, który z własnej winy nie zalicza egzaminów, a w szczególności powtarza kolejne lata studiów, nie przykłada się do nauki oraz nie dąży do usamodzielnienia się.

Jednak trzeba zaznaczyć, że tego typu sprawy nie są szablonowe. Dlatego każdą sprawę należy badać odrębnie, bowiem niekiedy niuanse decydują o ostatecznym rozstrzygnięciu sądu.

 

Pozdrawiam

radca prawny

Michał Gruchacz