Skip to main content

Od kilku lat gwałtownie rośnie populacja dzikich zwierząt. Ich bazą żywieniową stają są przeważnie grunty rolne, ponieważ naturalne siedliska leśne są przeciążone.

Straty wyrządzone przez dzika

Co zatem powinien zrobić rolnik, kiedy dzika zwierzyna wyrządzi szkody w jego gospodarstwie rolnym? Przede wszystkim cała sprawa powinna być jak najdokładniej dokumentowana. Rolnik powinien zatem m.in robić zdjęcia, nagrywać realne straty, wzywać do konsultacji przedstawicieli Izby Rolniczej, pozyskiwać świadków.

Zgłoszenie szkód spowodowanych przez dziki

Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda, powinien zgłosić ją w formie pisemnej osobie, o której mowa w  art. 46 ust.1 ustawy prawo łowieckie, tj. dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia. Szkody można zgłaszać dowolną liczbę razy w danym okresie wegetacyjnym (oczywiście kierując się zdrowym rozsądkiem).

Szacowanie szkód wyrządzonych przez dziki

Wstępnego i ostatecznego szacowania szkód dokonują upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, przy udziale poszkodowanego lub jego pełnomocnika. Warto pamiętać, że na żądanie jednej ze stron, np. poszkodowanego rolnika, w szacowaniu może wziąć udział również przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.

Odszkodowanie za straty wyrządzone przez dziki

Ostatecznego szacowania szkody oraz ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed uprzątnięciem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy a w przypadku uszkodzonego lub zniszczonego płodu rolnego – w terminie 7 dni od zgłoszenia szkody. Zgodnie z treścią art. 48 pkt. 2 ustawy prawo łowieckie, odszkodowanie nie przysługuje posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali zbioru i uprzątnięcia jego pozostałości w terminie 14 dni od dnia zakończenia zbioru tego gatunku lub uprawy w danym regionie. Daty zakończenia zbioru gatunku lub upraw mogą być regulowane przez sejmik województwa w drodze uchwały. Obecnie w województwie mazowieckim kwestię tę reguluje uchwała nr 108/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2018 r.   

Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody.

Nieusatysfakcjonowany rozstrzygnięciem sprawy, rolnik może się odwołać do Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie należy złożyć w ciągu 7 dni od podpisania protokołu. Po złożeniu odwołania Nadleśniczy sam przeprowadza oględziny lub szacowanie ostateczne i sporządza protokół. Odszkodowanie może zostać określone jedynie po przeprowadzeniu oszacowania ostatecznego. Decyzja Nadleśniczego o odszkodowaniu wydawana jest przez niego w ciągu 14 dni od otrzymania protokołów z oględzin i ostatecznego szacowania.

Podsumowując, nie wahaj się zgłosić każdej kolejnej szkody, wyrządzonej przez dziką zwierzynę na tym samym polu. Zaproś do konsultacji i oceny strat przedstawicieli Izby Rolniczej. Dokładnie przeczytaj protokół szacowania strat. Zgłaszaj zastrzeżenia do protokołu strat. W razie potrzeby złóż odwołanie do właściwego Nadleśniczego. Jednak przede wszystkim: skonsultuj się z kancelarią prawną, zajmującą się tego typu sprawami i sięgnij po porady prawne.

Autorzy:

radca prawny Michał Gruchacz

asystent prawnika Piotr Kwiatkowski