Skip to main content

Często słyszę pytanie: co zrobić gdy wysokość zasądzonych alimentów nie starcza już na pokrycie kosztów utrzymania dziecka? Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule mojego tekstu – jak podwyższyć wysokość alimentów.

Podstawą prawną dla żądania podwyższenia alimentów jest art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prawa rodzinnego. Przepis ten stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Zmiana stosunków może prowadzić m.in. do podwyższenia wysokości alimentów. Dzieje się tak gdy zwiększeniu uległy usprawiedliwione potrzeby uprawnionego lub zwiększyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Może zdarzyć się również sytuacja, że zwiększeniu ulegną zarówno usprawiedliwione potrzeby uprawnionego jak i możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Stwierdzenie czy w danej sprawie nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uzasadniająca podwyższenie alimentów zależy od tego czy istniejące w danej sprawie okoliczności mają charakter trwały, dotyczą zasadniczych kwestii, ilościowo znacznych i wyczerpują przesłanki istotne dla zakresu zobowiązania alimentacyjnego (potrzeby uprawnionego i możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego).

Zmiana orzeczenia jest dopuszczalna tylko w razie zmiany stosunków powstałych po jego wydaniu. Ustalenie czy nastąpiła wspomniana zmiana następuje przez porównanie obecnego stanu faktycznego z okolicznościami istniejącymi w momencie wydania orzeczenia, które chcemy zmienić. Oznacza to, że przedmiotem postępowania dowodowego jest zmiana okoliczności zarówno po stronie uprawnionego, jak i zobowiązanego.

Możliwość zmiany orzeczonego obowiązku alimentacyjnego za okres poprzedzający wytoczenie powództwa z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego poprzez jego podwyższenie jest ograniczona. Istnieje tylko wtedy gdy po stronie uprawnionego pozostały niezaspokojone potrzeby z tego okresu lub pozostały zobowiązania zaciągnięte względem osoby trzeciej na zaspokojenie tych potrzeb.

Jak podwyższyć alimenty?

Na koniec pragnę wskazać, że sam Sąd Najwyższy zauważył małą społeczną świadomość prawną w zakresie możliwości zmiany wyroku zasądzającego alimenty (w szczególności podwyższenia alimentów). Teza XII pkt 5 uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9.06.1976r., III CZP 46/75 zawiera zalecenie kierunkowe mające na celu wzmożoną ochronę rodziny. Stanowi ona, że: „W ustnych motywach wyroku zasądzającego alimenty sąd powinien pouczyć strony, że w razie zmiany stosunków będą mogły żądać zmiany tego wyroku. Jak bowiem wynika z praktyki, zainteresowani często nie znają tej zasady, co niejednokrotnie powoduje, że uprawnieni do alimentów uzyskują (od zobowiązanych do alimentacji lub z funduszu alimentacyjnego) kwoty niższe od tych, jakie w aktualnych okolicznościach im się należą”.

 

Zachęcam do zapoznania się z innym moim wpisem na blogu dotyczącym kwestii podwyższenia alimentów:

Podwyższenie alimentów – 10 przykładów

 

Pozdrawiam

Michał Gruchacz

radca prawny

 

* Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej jest wyłącznie poglądem autora.