Skip to main content

Kierowca prowadząc samochód po spożyciu alkoholu z reguły popełnia przestępstwo lub wykroczenie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której stężenie alkoholu we krwi kierowcy nie przekracza 0,2 promila.

Jaka jest kara za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu?

Jazda po alkoholu – wykroczenie

Stan po użyciu alkoholu zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila, albo obecność alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg. Wykroczenie to zagrożone jest karą aresztu lub grzywny nie niższej niż 2 500 zł (art. 87 §1 kodeksu wykroczeń). W przypadku wykroczenia orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Jazda po alkoholu – przestępstwo

Ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila, albo 0,25 mg w 1 dm3  wydychanego powietrza. Przestępstwo to zgodnie z art. 178a k.k. zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Dodatkowo orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata.

Sprawcę czynu z art. 178a § 1 k.k. sąd zobowiązuje również do uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych.

Warunkowe umorzenie postępowania – jazda po alkoholu

W sytuacji  prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (art. 178a k.k.) możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania.

Aby sąd mógł orzec warunkowe umorzenie postępowania, konieczne jest spełnienie przesłanek wymienionych w art. 66 § 1 k.k.:

  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
  • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
  • sprawca nie był dotychczas karany za przestępstwo umyślne,
  • postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego (a zwłaszcza nie popełni przestępstwa).

Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i w tym czasie skazany musi szczególnie przestrzegać porządku prawnego.

Warunkowe postępowanie stanowi istotne złagodzenie kary. Bowiem wpływa także na zakaz prowadzenia pojazdów. Umarzając warunkowo postępowanie sąd nie ma obowiązku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Ponadto, gdy sąd zdecyduje się zastosować ten środek karny, orzeka go na czas nie dłuższy niż 2 lata.

Jednak największą korzyścią z warunkowego umorzenia postępowania jest to, że nie stanowi ono skazania. Wyrok taki nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego, wobec tego sprawca w świetle prawa jest osobą niekaraną.

Obrona przed zakazem prowadzenia pojazdów

Poza warunkowym umorzeniem postępowania kierowca może ubiegać się o wyłączenie spod zakazu określonych kategorii posiadanego prawa jazdy. Ma to szczególnie duże znaczenie dla zawodowych kierowców.

Natomiast w przypadku odpowiedzialności za wykroczenie z art. 87 k.w., z uwagi na dużą rozpiętość możliwego orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów (od 6 miesięcy do 3 lat) warto jest powalczyć o jak najkrótszy okres tego zakazu.

Zaznaczenia wymaga fakt, że w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdu na okres do roku włącznie, odzyskanie prawa jazdy następuje bez konieczności wcześniejszego zdania egzaminu na prawo jazdy.

Blokada alkoholowa (skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów)

Skazany za jazdę po alkoholu, wobec którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, po upływie połowy okresu na jaki został orzeczony, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów po upływie 10 lat, może ubiegać się o złagodzenie tego środka karnego poprzez złożenie wniosku o tzw. blokadę alkoholową.

Warunkiem uzyskania zgody sądu na jazdę pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową jest wykazanie, że postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

 

Autorzy:

radca prawny Michał Gruchacz

mgr Karolina Luty