Skip to main content

Będąc poszkodowanym w kolizji drogowej niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie oszacować wysokości naszej szkody. Często również postępowanie likwidacyjne prowadzone przez ubezpieczyciela nie jest miarodajne dla ustalenia rzeczywistej wartości poniesionej szkody. Wówczas rozsądnym rozwiązaniem wydaje się być zlecenie sporządzenia ekspertyzy przez fachowca.

Ekspertyza służy bowiem wycenie kosztów naprawy pojazdu oraz prawidłowemu określeniu wysokości szkody. Pozwala ona na prawidłowe określenie żądania zapłaty odszkodowania skierowanego do ubezpieczyciela. Niejednokrotnie pozwala również sprawdzić prawidłowość kalkulacji szkody dokonanej przez ubezpieczyciela – gdy zaniża wysokość odszkodowania lub w ogóle odmawia wypłaty odszkodowania.

W toku postępowania sądowego ekspertyza taka będzie traktowana jako tzw. opinia prywatna – oświadczenie powołujące się na wiadomości specjalne. Jednak taka ekspertyza nie zastąpi dowodu z opinii biegłego powoływanego przez sąd w toku procesu.

Należy wskazać, że wysokość odszkodowania powinna odpowiadać kosztom wyrównania uszczerbku, jaki pojawił się w majątku poszkodowanego w chwili wypadku komunikacyjnego. W wypadkach komunikacyjnych szkodę majątkową stanowią przede wszystkim niewątpliwie niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu.

Czy odszkodowanie może obejmować koszty prywatnej ekspertyzy?

Za utrwalony w orzecznictwie należy również uznać pogląd, że pełne odszkodowanie może obejmować także koszty przygotowanej na zlecenie poszkodowanego prywatnej ekspertyzy sporządzonej w celu ustalenia rozmiaru szkody. Ocena, czy koszty ekspertyzy powypadkowej poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym mieszczą się w ramach szkody i normalnego związku przyczynowego, winna być dokonywana na podstawie konkretnych okoliczności sprawy, a w szczególności po dokonaniu oceny, czy poniesienie tego wydatku było obiektywnie uzasadnione i konieczne. Uzasadnieniem dla skorzystania z ekspertyzy jest z reguły prawidłowe określenie wysokości (lub zasadności) przysługującego poszkodowanemu odszkodowania lub zweryfikowanie wyceny przedstawianej przez ubezpieczyciela.

Ponadto na marginesie warto wskazać, że odszkodowanie za wypadek komunikacyjny może obejmować również: a) wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika, b) zwrot celowych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów najmu pojazdu zastępczego, c) koszt holowania uszkodzonego pojazdu do warsztatu naprawczego, d) szkody wynikłe wskutek utraty zarobków przez poszkodowanego, który nie mógł korzystać z pojazdu (np. taksówki) w okresie naprawy pojazdu, e) koszty przejazdów poszkodowanego do warsztatu naprawczego, gdzie pojazd jest remontowany.

Zapraszam serdecznie do lektury innego mojego tekstu:

Sprzedaż uszkodzonego auta, a odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela

Pozdrawiam i życzę Ci chwili ochłody w te upalne dni 😉

Michał Gruchacz

radca prawny

* Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej jest wyłącznie poglądem autora.