Skip to main content

Wyobraź sobie, że Pani Małgorzata trafiła do szpitala. Lekarze w tym szpitalu po przeprowadzeniu szeregu badań zdiagnozowali u Pani Małgorzaty poważną chorobę i poinformowali Panią Małgorzatę o konieczności dokonania zabiegu. Pani Małgorzata po uzyskaniu takich informacji od lekarzy wyraziła zgodę na dokonanie zabiegu. Po przeprowadzeniu zabiegu okazało się jednak, że zabieg był zbędny, bowiem personel medyczny szpitala dokonał błędnej diagnozy stanu zdrowia Pani Małgorzaty.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za przeprowadzoną operację?

Po opuszczeniu szpitala Pani Małgorzata udała się do zaprzyjaźnionego radcy prawnego, który wyjaśnił jakie roszczenia przysługują Pani Małgorzacie przeciwko szpitalowi za nienależyte działanie personelu medycznego. Wskazał Pani Małgorzacie, że oprócz zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w wyniku poniesionego uszczerbku na zdrowiu może żądać również zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta w postaci prawa do informacji o swoim stanie zdrowia oraz prawa do wyrażenia zgody na zabieg.

Pani Małgorzata za pośrednictwem radcy prawnego wniosła do sądu pozew obejmujący oba rodzaje zadośćuczynień. Pierwsze zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w wyniku poniesionego uszczerbku na zdrowiu wyceniła na kwotę 200 000 zł, a drugie zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta na kwotę 50 000 zł.

Po rozpoznaniu sprawy Sąd I instancji zasądził od pozwanego szpitala na rzecz Pani Małgorzaty kwotę 200 000 zł z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w wyniku poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Nie uwzględnił jednak powództwa w zakresie drugiego zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta. Sąd I instancji stwierdził bowiem, że nie można uznać aby lekarze nie wykonali prawidłowo obowiązku poinformowania Pani Małgorzaty o jej stanie zdrowia. Lekarze bowiem nie mogli pouczyć Pani Małgorzaty o braku konieczności operacji z uwagi na fakt, że bazując na błędnej diagnozie uważali, iż operacja jest konieczna.

Po konsultacji z radcą prawnym – który zakwestionował stanowisko Sądu I instancji w zakresie zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta – Pani Małgorzata zdecydowała się na zaskarżenie wyroku w części nieuwzględniającej roszczenia o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta. Sąd II instancji po rozpatrzeniu apelacji Pani Małgorzaty w całości odrzucił stanowisko Sądu I instancji co do kwestii zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta i zasądził na jej rzecz kwotę 50 000 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta.

Sąd II instancji – podzielając w pełni stanowisko zawarte w apelacji Pani Małgorzaty – podkreślił, że informacja o stanie zdrowia przekazana Pani Małgorzacie nie realizowała prawa pacjenta do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia. Błędna informacja o stanie zdrowia przekazana Pani Małgorzacie pozbawiała ją również prawa pacjenta do wyrażenia zgody na poddanie się operacji. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zgoda pacjenta na operację powinna być wyrażona na podstawie informacji opartej na prawidłowej diagnozie.

Przydatne orzeczenie: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10.01.2019 r. sygn. akt II CSK 293/18

Zapraszam Cię do zapoznania się z innymi moimi wpisami dotyczącymi praw pacjenta:

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Prawo pacjenta do uzyskania informacji

Pozdrawiam

Michał Gruchacz

radca prawny

*Tekst nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej jest wyłącznie poglądem autora.